Privacy policy

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de website https://www.duediligencetoolbox.be/  In uw browser beginnen die pagina’s met https://www.duediligencetoolbox.be/ .  Wanneer een link u naar een andere website, portaalsite, online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten
 • u contact met ons opneemt
   

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de algemene wetgeving van gegevensbescherming die in werking trad op 25 mei 2018.

   

Inhoudstafel

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen
 2. Verwerkte gegevens
 3. Gebruik van cookies
 4. Bewaringsduur
 5. Veiligheid
 6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen
 7. Klachten
 8. Contact

   

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

Op de wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002 heeft België een aantal toezeggingen gedaan rond Duurzame Ontwikkeling. De Federale Overheidsdienst Programmering Duurzame Ontwikkeling - POD DO - is opgericht om aan deze verplichtingen te voldoen.

In 2014 werd de POD DO omgevormd tot het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De bedoeling van deze organisatorische wijziging was het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling kracht bij te zetten door duurzame ontwikkeling in het kernbeleid van de regering te verankeren. Het FIDO is de federale overheidsdienst die de Belgische federale regering bijstaat in de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Daarnaast staat ze ook in voor de coördinatie en uitvoering van dit beleid. Het FIDO staat onder de bevoegdheid van de Minister voor Duurzame Ontwikkeling (mevrouw Marie-Christine Marghem). Het FIDO staat voor Motivatie, Integratie en Innovatie. We gaan geen uitdaging uit de weg, zoeken naar duurzame oplossingen door een transversale aanpak en willen met vernieuwde ideeën verandering brengen. De vier strategische doelstellingen van het FIDO:

 • De motor zijn achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België
 • Erkend worden als een referentie in België wat betreft het beleid ter ondersteuning van maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • De vector zijn bij de integratie van de federale strategie (op korte, middellange en lange termijn) inzake duurzame ontwikkeling in alle beleidssectoren
 • Duurzame ontwikkeling integreren in het intern beheer van het FIDO
   

Nuttige linkKoninklijk besluit houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om:

 • u in te lichten
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen
 • om uw SDG initiatieven te publiceren op de website

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling verzamelt en verwerkt deze gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

 • IP-adres

U vult de zelf-evaluatie in

 • Grootte en sector van uw bedrijf en andere bedrijfsgegeven in verband met due diligence

 De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

3. Gebruik van cookies

De website gebruikt geen cookies

4. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 12 maanden 

5. Veiligheid

Het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s. 

6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen. We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen. Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

[email protected]

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Ter attentie van de data policy officer
Hertogstraat 4
1000 Brussel

7. Klachten

Als u vindt dat  het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: [email protected]
 

8. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

U kan op elk moment uw account op onze website verwijderen door een mail te sturen naar [email protected]